آن را که تویی که چاره، بی چاره نخواهد شد

 

   خدایا!

    همیشه در ذهن من باش

    وقتی که از خواب بیدار می شوم

    سراسر روز بر من بتاب

    بگذار هر دقیقه زمانی باشد برای همنشینی با تو

    بگذار فراموش کنم

    در هر ساعت از این که با من مانده ای و خواهی ماند

    تا صدای مرا بشنوی و به من پاسخ دهی

    شکر به جا آورم

   خدایا!

    وقتی که شب می رسد

    بگذار که افکارم از تو و عشق تو آرام گیرند

   بگذار که خوابم از امنیت و مهر تو اطمینان داشته باشد

   و آگاه باشد که من متعلق به تو هستم

/ 0 نظر / 23 بازدید